Ota yhteyttä
OTA YHTEYTTÄ

Haluaisimme kuulla sinusta! Lähetä meille viesti, niin yksi edustajamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

(Täytä kaikki pakolliset kentät, jotka on merkitty *.)

Miten haluat meidän ottavan sinuun yhteyttä?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
 1. Kotisivu
 2. »
 3. Käyttöehdot

Käyttöehdot

Palveluehdot

 1. TULKINTA

1.1 Näissä ehdoissa:

"Tarjouksen kuittaus" tarkoittaa Asiakkaan allekirjoittamaa tarjouksen kaksoiskappaletta tai allekirjoitetun tarjouksen puuttuessa Yrityksen myyntitilausvahvistusta (jossa on nämä ehdot ja viittaus Tarjoukseen ja muihin asiakirjoihin) joko: Ostotilaus, sopimus, alihankintasopimus, ohje tai Tarjouksen hyväksyminen Asiakkaalta.

"Lisätyö" tarkoittaa kohdassa 12.1.

"Yhtiö" tarkoittaa DECIBEL PLC:tä (rekisteröity Bulgariassa numerolla 206574235).

"Valmistuspäivä" on sovittu päivämäärä töiden valmistumiselle.

"Sopimus" tarkoittaa Töiden toteuttamista koskevaa sopimusta, joka koostuu Tarjouksesta, mahdollisesta Tarjouksen kuittauksesta (ja kaikista siinä mainituista asiakirjoista) ja näistä ehdoista.

"Asiakas" tarkoittaa "henkilöä" "yritystä" tai "yritystä", joka on nimetty Tarjouksessa asiakkaaksi.

"Tavarat" tarkoittaa tavaroita (mukaan lukien tavaraerät tai niiden osat), jotka Yrityksen on toimitettava Tarjouksen mukaisesti.

"Materiaalilla" tarkoitetaan kaikkia suunnitelmia, piirustuksia, malleja, suunnitelmia, eritelmiä, suunnittelun yksityiskohtia, valokuvia, esitteitä, raportteja, kokousmuistiinpanoja, CAD-materiaaleja, laskelmia, tietoja, tietokantoja, aikatauluja, ohjelmia, määrälaskuja, budjetteja ja mitä tahansa muuta materiaalia toimitetaan Teosten ja kaikkien niihin päivitettyjen, muutosten, lisäysten ja korjausten sekä niihin sisällytettyjen tai niihin viitattujen teosten, suunnitelmien tai keksintöjen yhteydessä mihin tahansa tarkoitukseen.

"Tarjous" tarkoittaa Yhtiön tarjousta teoksista.

"Sallitut käytöt" tarkoittaa rakennuksen suunnittelua, rakentamista, täydentämistä, jälleenrakentamista, muuntamista, kunnostusta, kehittämistä, ylläpitoa, tilojen hallintaa, rahoitusta, hävittämistä, vuokrausta, varustamista, mainostamista, käytöstä poistamista, purkamista, ennallistamista, rakennustietomallinnusta ja korjausta. omaisuutta tai kiinteistöjä, jotka ovat teosten kohteena.

"Hinnalla" on kohdassa 4.1 annettu merkitys. sekä mahdolliset lisämaksut, jotka Asiakkaan on suoritettava Yhtiölle näiden ehtojen mukaisesti.

"Sivustolla" tarkoitetaan työpaikkaa, jossa Työt suoritetaan.

"Ehdoilla" tarkoitetaan tässä asiakirjassa määriteltyjä vakioehtoja ja (ellei asiayhteys toisin edellytä) mukaan lukien asiakkaan ja Yrityksen välisessä Kirjallisessa ja/tai Tarjouksessa esitetyt erityisehdot.

"Työt" tarkoittaa Tavaroiden toimittamista ja, mikäli Tarjouksessa niin mainitaan, Tavaroiden asennusta ja kaikkia muita sopimuksen mukaisesti suoritettavia lisätöitä.

"Kirjoittaminen" sisältää sähköpostit, faksilähetyksen ja vastaavat viestintävälineet.

1.2 Kaikki näissä ehdoissa olevat viittaukset säännöksiin, asetuksiin, määräyksiin tai muuhun lainsäädäntöön tulkitaan viittaukseksi kyseiseen säännökseen sellaisena kuin se on muutettuna tai jota on aika ajoin jatkettu.

1.3 Viittaus osapuoleen sisältää sen henkilökohtaiset edustajat, seuraajat tai sallitut luovuttajat.

1.4 Näiden ehtojen otsikot ovat vain mukavuussyistä, eivätkä ne vaikuta niiden tulkintaan.

 1. YRITYKSEN VELVOLLISUUDET

2.1 Nämä ehdot koskevat sopimusta muita ehtoja ja ehtoja lukuun ottamatta.

2.2 Yhtiön tulee suorittaa Työt hyvällä ja ammattitaitoisella tavalla ja toteuttaa Työt Sopimuksen mukaisesti käyttämällä tässä määriteltyjä tai muuten hyvän ja sopivan tason materiaaleja ja ammattitaitoa, joita ei yleensä pidetä haitallisina.

2.3 Jos työhön sisältyy yhtiön suorittamaa suunnittelua, jokainen tällainen suunnittelu on suoritettava noudattaen kohtuullisen ammattitaitoa ja huolellisuutta, jota voidaan odottaa asianmukaisesti pätevältä ja pätevältä insinööriltä tai vastaavalta ammattihenkilöltä, jolla on kokemusta yrityksen töiden suorittamisesta. Samanlainen laajuus, luonne, aikataulu ja monimutkaisuus kuin Teokset.

2.4 Sopimuksen muuttaminen ei ole sitova, ellei siitä ole kirjallisesti sovittu Yhtiön johtajan ja Asiakkaan välillä.

2.5 Yritys voi nimittää alihankkijoita ja/tai alihankkijoita suorittamaan minkä tahansa tai kaikki työt, mutta on vastuussa kaikkien tällaisten alihankkijoiden ja/tai alihankkijoiden toimista ja laiminlyönneistä ikään kuin he olisivat omiaan. toimista ja laiminlyönneistä, eikä häntä vapauteta mistään tämän sopimuksen mukaisista velvoitteista alikonsulttien ja/tai alihankkijoiden käytön tai nimeämisen vuoksi.

2.6 Yrityksen työntekijät tai edustajat eivät ole valtuutettuja esittämään Teoksia koskevia väitteitä, ellei Yhtiön johtaja ole kirjallisesti vahvistanut sitä. Sopimusta solmiessaan Asiakas hyväksyy, että se ei luota ja luopuu kaikista rikkomisvaatimuksista sellaisiin vakuutuksiin, joita ei ole vahvistettu.

2.7 Yrityksen toimittamissa asiakirjoissa tai tiedoissa olevat typografiset, kirjoitus- tai muut virheet tai puutteet voidaan korjata ilman Yhtiön vastuuta.

 1. TILAUKSET JA TEKNISET TIEDOT

3.1 Asiakas on velvollinen toimittamaan Yhtiölle kaikki Töihin liittyvät tarpeelliset tiedot riittävän ajoissa, jotta Yhtiö voi suorittaa Työt Sopimuksen mukaisesti.

3.2 Tavaroiden ja/tai töiden määrä, laatu ja kuvaus sekä mahdolliset eritelmät ovat ne, jotka on ilmoitettu Tarjouksessa, ja ellei siinä nimenomaisesti toisin mainita, Yritys ei takaa, että tavarat ja/tai työt ovat tarjouksen mukaisia. jokin tietty standardispesifikaatio tai -testi. Kuvitukset, valokuvat tai kuvaukset joko luetteloissa, esitteissä tai muissa Yhtiön julkaisemissa asiakirjoissa ovat vain ohjeellisia eivätkä sido Yritystä.

3.4 Asiakas ei voi purkaa tai irtisanoa sopimusta muutoin kuin yrityksen kirjallisella suostumuksella ja ehdoilla, että asiakas korvaa Yhtiölle täysimääräisesti kaikki tappiot (mukaan lukien voiton menetys), kustannukset (mukaan lukien kaiken työkustannukset). ja käytetyt materiaalit), vahingot, maksut ja kulut, jotka yhtiölle aiheutuvat tällaisesta peruutuksesta tai irtisanomisesta.

3.5 Yhtiöllä mahdollisesti olevien muiden oikeuksien ja oikeussuojakeinojen lisäksi Yhtiö voi milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Asiakkaalle välittömästi irtisanoa yrityksen sopimuksen mukaisen toimeksiannon kokonaan tai osan siitä ilman mitään vastuuta Asiakkaalle mistään. irtisanomisesta aiheutuneita summia.

 1. HINTA

4.1 Tavaroiden ja/tai Töiden hinta on Tarjouksessa ilmoitettu hinta/hinnat. Tarjouksessa oleva hinta/hinnat perustuvat tarjouksen tekopäivänä voimassa oleviin työhintoihin, työaikaan ja -olosuhteisiin, materiaalikustannuksiin, kuljetus-, vakuutus- ja yleiskuluihin. Ellei Tarjouksessa toisin mainita, hinta on voimassa 30 päivää Tarjouksen päivämäärästä tai siihen asti, kunnes Asiakas on aikaisemmin hyväksynyt sen, jonka jälkeen Yhtiö voi muuttaa hintaa ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaalle.

4.2 Ellei Tarjouksessa toisin mainita tai osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, Hinta ei sisällä lisäsopimusasiakirjojen, kuten vakuuksien, toimittamisesta aiheutuvia kustannuksia. Epäselvyyksien välttämiseksi lisäsopimusasiakirjoja, kuten vakuuksia, toimitetaan Yhtiön harkinnan mukaan, eikä tällaisia ​​asiakirjoja (mukaan lukien vaaditut takuut) toimiteta, ellei Hintaa ole kokonaisuudessaan maksettu. Jos jokin takuu (tai mikä tahansa muu asiakirja) toimitetaan Asiakkaalle ennen kuin Hinta on maksettu kokonaisuudessaan yritykselle, Asiakkaalla ei ole oikeutta luottaa toimitettuihin asiakirjoihin, ellei hintaa ole maksettu. maksettu kokonaisuudessaan.

4.3 Hinta ei sisällä sovellettavia arvonlisäveroja, jotka Asiakas on lisäksi velvollinen maksamaan Yhtiölle.

4.4 Hinta ja/tai mahdolliset noteeratut tai laskutetut summat ovat euroina, ellei Tarjouksessa toisin mainita tai Yhtiön johtajan kanssa ei ole kirjallisesti toisin sovittu.

4.5 Ellei tarjouksessa toisin mainita, Ison-Britannian ulkopuolelle toimitettaessa tuontitullien ja verojen kustannukset eivät sisälly erikseen, ja ne on asiakkaan järjestettävä ja maksettava.

 1. MAKSUEHDOT

5.1 Jollei Sopimuksessa olevista vaihtoehtoisista maksuehdoista muuta johdu, Hinta tai mikä tahansa sen osa on maksettava sinä päivänä, jona Asiakas vastaanottaa jokaisen laskun ("Eräpäivä").

5.2. Asiakkaan tulee viiden vuorokauden kuluessa Eräpäivästä antaa Yhtiölle maksuilmoitus, jossa täsmennetään Eräpäivänä suoritettavan maksun määrä ja sen laskentaperuste ("Maksuilmoitus").

5.3 Kunkin laskun viimeinen maksupäivä on, ellei Tarjouksessa toisin mainita, 30 päivää Eräpäivän jälkeen ("Maksun viimeinen päivä").

5.4 Mikäli Asiakas aikoo maksaa Maksuilmoituksessa (tai Maksuilmoituksen puuttuessa sovellettavassa laskussa) ilmoitettua summaa vähemmän, Asiakkaan tulee antaa yritykselle vähemmän maksuilmoitus viimeistään seitsemän päivää ennen maksuilmoituksen maksamista. Maksun viimeinen päivä, jossa ilmoitetaan suoritettavan maksun suuruus maksupäivänä vähennettynä irtisanomisajalla ja peruste, jolla määrä lasketaan.

5.5 Mikäli Asiakas ei suorita mitään Yhtiölle kuuluvaa summaa Maksun viimeiseen päivään mennessä, Yhtiöllä on oikeus:

5.5.1 keskeyttää kaikki työt tai osa niistä 7 päivän kirjallisen ilmoituksen jälkeen. Keskeytyksen päätyttyä Asiakas maksaa Yhtiölle kaikki keskeytyksestä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset ja myöntää Yhtiölle pidennyksen Toteutumispäivään keskeytyksen ajaksi;

5.5.2 periä Asiakkaalta viivästyskorkoa vuoden 1998 kaupallisten velkojen viivästyslain (Interest) mukaisesti viivästysajalta.

5.6 Asiakkaan on maksettava kaikki Sopimuksen mukaiset määrät yritykselle kokonaisuudessaan ilman kuittausta, vastavaatimusta, vähennystä tai ennakonpidätystä (muuta kuin lain edellyttämää veron vähennystä tai ennakonpidätystä).

5.7 Yritys voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaalle kuitata Asiakkaan velvollisuudet Yhtiötä kohtaan Yhtiön vastuusta asiakasta kohtaan riippumatta siitä, onko vastuu olemassa tai tuleva, likvidoitu vai likvidoitu, ja onko vai ei. jompikumpi vastuu syntyy sopimuksesta. Yhtiön tämän lausekkeen mukaisten oikeuksiensa käyttäminen ei rajoita tai vaikuta muihin tämän sopimuksen tai muun sen käytettävissä oleviin oikeuksiin tai oikeussuojakeinoihin.

5.8 Yhtiöllä on oikeus pidättää mikä tahansa osa Töistä, kunnes Asiakas on maksanut hinnan tai osan hinnasta kokonaisuudessaan tämän kohdan 5 mukaisesti.

 1. LUOTTOOHJEET

Sopimuksen ehtona on tiukasti, että Yritys on tyytyväinen asiakkaan luottoreferensseihin ja yritys voi oman harkintansa mukaan pidättäytyä töiden tai niiden osan suorittamisesta, kunnes Asiakas toimittaa hyväksyttävät referenssit tai maksaa hinnan. kokonaisuudessaan sekä mahdollisesti Sopimuksen tai muun asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Yhtiölle erääntyvät erääntyneet maksut.

 1. TAVARAN TOIMITUS

7.1 Yritys ei ole vastuussa mistään tavaroille aiheutuneista vahingoista (a) purkamisen aikana ja/tai (b) asiakkaan varastoinnin aikana.

7.2 Asiakkaan katsotaan hyväksyneen kaikki tavarat, ellei Yritys vastaanota kirjallista ilmoitusta viiden arkipäivän kuluessa tavaroiden toimittamisesta Asiakkaalle.

7.3 Jos Tavarat toimitetaan erissä, se, että yritys ei toimita yhtä erää Sopimuksen mukaisesti, ei oikeuta asiakasta käsittelemään sopimusta kokonaisuudessaan hylättynä.

7.4 Toimitusajalla ei ole merkitystä, eikä toimituksen viivästyminen anna Asiakkaalle oikeutta irtisanoa sopimusta. Yritys ei ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kuluista, jotka johtuvat tällaisesta viivästyksestä riippumatta, ellei siitä ole etukäteen kirjallisesti sovittu.

7.5 Toimitusaika tarkoittaa toimitusaikaa tehtaalta huolimatta siitä, että toimituspaikka voi olla muualla ja ellei yritys ole kirjallisesti toisin sovita, lasketaan asiakkaan tarjousvahvistuksen vastaanottamispäivästä ja täyteen tiedot, jotka ovat riittävät, jotta yritys voi aloittaa valmistuksen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: a) Asiakkaan kirjallinen hyväksyntä Yrityksen yleisen järjestelypiirustuksen (piirustusten) töiden osalta b) kaikkien sovittujen ennakkomaksujen vastaanottaminen, mukaan lukien lausekkeen 6 mukaiset ennakkomaksut.

7.6 Mikäli Asiakas ei ota tavaraa vastaan ​​tai ei anna yritykselle toimitusten mahdollistamiseksi ohjeita 14 päivän kuluessa toimitusilmoituksesta, tavarat jäävät asiakkaan kustannuksella ja vastuulla, ja hänen on järjestettävä sopiva varastointi. Jos asiakas ei pysty järjestämään tällaista varastointia, Yritys voi oman harkintansa mukaan varastoida tavarat Asiakkaan lukuun Asiakkaan omalla vastuulla ja kustannuksella Yhtiön tiloissa tai muussa paikassa ja sellaisin ehdoin, jotka se katsoo sopivaksi, ja Asiakas maksaa Yhtiölle pyynnöstä varastointimaksun Tavaran varastoinnista, vakuuttamisesta, kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuneiden menetysten ja kulujen kattamiseksi. Nämä ehdot eivät missään tapauksessa vapauta asiakasta maksun suorittamisesta ikään kuin tällaista laiminlyöntiä tai viivästystä ei olisi tapahtunut.

7.7 Mikäli asiakas ei ota toimitusta vastaan ​​tai anna ohjeita tavaroiden toimittamisesta tai ilmoittaa yritykselle, että se ei enää halua ottaa tavaroita vastaan ​​tai haluaa irtisanoa sopimuksen, asiakkaan on maksettava yhtiölle kyseinen maksu on tarpeen kattamaan tappiot ja kulut, jotka ovat aiheutuneet siitä, että asiakas ei ole hyväksynyt tavaroiden toimitusta tai jotka aiheutuvat tai jotka ovat aiheutuneet tai satunnaisia, kun asiakas lopettaa tavaran toimittamisen, mukaan lukien kaikki summat, jotka yritys on mahdollisesti maksanut tai on maksettava kolmannelle osapuolelle.

 1. PROPERTY AND RISK

8.1 Kaikki tavarat ovat Asiakkaan vastuulla siitä hetkestä lähtien, kun ne lähtevät Yrityksen tehtaalta tai kun Yritys ilmoittaa Asiakkaalle, että tavarat ovat noudettavissa.

8.2 Toimituksesta ja Tavaroiden riskin siirtymisestä huolimatta kaikki Yrityksen toimittamat Tavarat pysyvät Yhtiön omaisuutena, kunnes Asiakas on maksanut hinnan kokonaisuudessaan.

8.3 Siihen asti, kunnes Tavaroissa oleva omaisuus siirtyy Asiakkaalle, Asiakkaan tulee pitää Tavarat Yhtiön luottamusasiamiehenä ja tallettajana ja pitää Tavarat erillään Asiakkaan ja kolmansien osapuolien tavaroista ja asianmukaisesti varastoituina, suojattuina, vakuutettu ja tunnistettu Yhtiön omaisuudeksi.

8.4 Siihen asti kunnes Tavaroissa oleva omaisuus siirtyy Asiakkaalle (ja edellyttäen, että Tavarat ovat edelleen olemassa eikä niitä ole myyty edelleen), Yritys voi milloin tahansa vaatia Asiakasta toimittamaan Tavarat Yritykselle ja jos Asiakas ei tee sitä viipymättä, astu Asiakkaan tai minkä tahansa kolmannen osapuolen tiloihin, joissa Tavarat säilytetään, ja ota tavarat takaisin.

 1. PANTTIOIKEUS

Yhtiöllä on oikeus saada yleinen panttioikeus mihin tahansa sen hallussa olevaan Asiakkaan omaisuuteen Asiakkaalta saatavien summien osalta.

 1. PAKKAUS

Yritys varaa oikeuden vaatia hinnan lisäksi minkä tahansa summien maksamista ylimääräisistä pakkausmateriaaleista, jotka ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että tavarat saapuvat Asiakkaan tiloihin hyvässä kunnossa.

 1. ASENNUS

11.1 Tavaran asennus sisältyy sopimukseen vain, jos tarjouksessa on mainittu.

11.2 Jos Sopimus sisältää Tavaroiden asennuksen, Asiakkaan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

11.2.1 Asiakas on vastuussa työalueen viereisten laitteiden purkamisesta ja sijoittamisesta, ellei Yritys ole aikaisemmin kirjallisesti sopinut.

11.2.2 Työalue on puhdistettava kaikista kasveista, materiaaleista, roskista ja kaikista muista esteistä.

11.2.3 Ellei sopimuksessa toisin sovita, työalueelle on tarjottava ilmainen keskeytymätön pääsy normaalina työaikana maanantaista perjantaihin klo 08.30-17.00 ja näiden aikojen ulkopuolella tehdyt asennukset veloitetaan Yhtiön voimassa olevan ylityöhinnan mukaisesti.

11.2.4 Ellei sopimuksessa toisin mainita, asiakkaan tulee tarjota: ilmainen sähkö käsityökaluille, asianmukainen työvalaistus, varastointi, suojaus töiden aikana ja sen jälkeen, nosto, hyllyt, pääsytelineet ja kaikki ja kaikki muut vaadittavat läsnäolot Yhtiön toimesta.

11.2.5 Asiakkaan tulee tarjota ilmaiset hyvinvointipalvelut mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, pesu-, wc- ja kuivaustilat.

11.2.6 Yritys voi veloittaa Asiakkaalta kaikki lisäkustannukset tai -kulut, jotka aiheutuvat asennuksen aloittamisen, jatkamisen tai loppuun saattamisen viivästymisestä tai vaikeuksista syistä, jotka eivät ole Yhtiöstä kohtuullisen hallittavissa.

11.2.7 Betonisten kelluvien lattiajärjestelmien osalta asennustyö ei sisällä betonin toimittamista ja kaatamista, ellei siitä ole etukäteen sovittu kirjallisesti, minkä tulee toimittaa ja/tai suorittaa muiden toimesta.

11.2.8 Ellei Yhtiön kanssa ole etukäteen kirjallisesti sovittu, kaikki rakennustyöt ovat poissuljettuja.

11.2.9 Asiakas sitoutuu pitämään työalueen ja asennustyöpaikan turvallisessa kunnossa ja noudattamaan kaikkia soveltuvia työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia lakeja.

 1. MUUNNELMAT

12.1 Asiakas voi Sopimusta mitätöimättä pyytää lisäystä tai pois jättämistä tai muuta muutosta Teokseen ("Lisätyöt"). Heti kun se on kohtuudella mahdollista tällaisen pyynnön saatuaan, Yhtiö toimittaa Asiakkaalle kirjallisen arvion Lisätöiden kustannuksista. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen tällaisen arvion, ellei sitä ole kiistetty kirjallisesti 7 päivän kuluessa arvion päivämäärästä. Yhtiöllä on lisäksi oikeus kohtuullisiin välittömiin menetyksiin ja/tai kuluihin, joita asiakkaalle tai sen edustajille aiheutuu pyydetyistä muutoksista.

12.2 Yrityksellä ei ole minkäänlaista velvollisuutta hyväksyä lisätöiden suorittamista koskevaa pyyntöä ja se voi kieltäytyä tekemästä sitä ilman syytä Asiakkaalle. Tällainen kieltäytyminen ei mitätöi sopimusta.

 1. LAAJENTAMINEN VALMISTUSPÄIVÄKSIIN

13.1 Jos käy ilmi, että Töitä ei saada valmiiksi Valmistumispäivään mennessä syistä, jotka eivät ole Yhtiöstä kohtuullisesti vaikuttavia, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) Asiakkaan ohjeiden noudattaminen, Yhtiö ilmoittaa asiasta Asiakkaalle kirjallisesti jonka on pidennettävä valmistumisaikaa kohtuullisella tavalla. Asiakkaan on vahvistettava kirjallisesti myönnetty lisäaika ja tarkistettu Toteutuspäivä aiheutetun viivästyksen mukaisesti.

13.2 Mikäli Toteutuspäivää jatketaan kohdan 13.1 mukaisesti, Asiakas maksaa yritykselle yritykselle aiheutuneet lisäkustannukset (laskettu tarvittaessa Tilauksen hintojen mukaisesti) lisäksi Hinta. Tällaisia ​​lisäkustannuksia voivat olla, mutta eivät rajoitu niihin, kohonneet työvoima-, valvonta-, laitteisto- tai materiaalikustannukset, kohtuulliset yleiskustannukset ja voitot).

 1. IMMATERIAALIOIKEUDET

14.1 Yritys omistaa kaikki tuottamaansa materiaaliin liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet), ja nämä oikeudet säilyvät Yhtiöllä.

14.2 Yritys myöntää Asiakkaalle Sopimuksen päivämäärästä alkaen peruuttamattoman, rojaltivapaan, ei-yksinomaisen lisenssin käyttää ja jäljentää kaikkea Yrityksen tai sen puolesta valmistamaa aineistoa mihin tahansa omaisuuteen tai omaisuuteen liittyviin tarkoituksiin. jotka ovat Teosten aiheena, mukaan lukien kaikki Sallitut käyttötavat.

14.3 Yritys ei ole vastuussa Materiaalin käytöstä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu ja/tai toimitettu.

 1. VAKUUTUS JA VASTUU

15.1 Asiakkaan on varmistettava, että Tavarat ovat Asiakkaan tai muun kolmannen osapuolen vakuutuksen piirissä. Tällaisen vakuutuksen tulee olla "kaikki riskit" -vakuutus Teosten täyden arvon sekä Työmaalle toimitetun materiaalin, väliaikaiseen varastointipaikkaan poissa työmaalta varastoitujen materiaalien ja kuljetettavien materiaalien kanssa.

15.2 Kohdan 15.5 mukaisesti Yhtiön kokonaisvastuu Asiakkaalle kaikista Sopimukseen liittyvistä tai siihen liittyvistä menetyksistä riippumatta siitä, onko kyseessä sopimus, vahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus), lakisääteisen velvollisuuden rikkominen tai muu, ei missään olosuhteissa ylitä tarjouksen sisältämien hintojen kokonaismäärä. Jos tämän kohdan 15.2 ensimmäinen virke katsotaan pätemättömäksi, Yhtiön kokonaisvastuu Asiakkaalle kaikista Sopimuksesta tai siihen liittyvistä vahingoista ei missään olosuhteissa ylitä Tarjouksessa mainittua ammatillisen vastuuvakuutuksen tasoa. tai kohta 15.3 sen mukaan, kumpi on suurempi.

15.3 Yhtiöllä on yhtiön toteuttaman suunnittelun osalta ammatillinen vastuuvakuutus vähintään Tarjouksessa mainitulle määrälle tai, jos sellaista ei ole, 200 000 € (kaksisataa tuhatta euroa) ) mille tahansa korvausvaatimuksesta ajanjaksolta, joka alkaa Sopimuksen päivämäärästä ja päättyy kuusi vuotta Töiden valmistumisen jälkeen, edellyttäen, että tällainen vakuutus on saatavilla kaupallisesti kohtuullisin hinnoin ja ehdoin.

15.4 Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita tai sulje pois Yhtiön vastuuta:

a) sen huolimattomuudesta aiheutunut kuolema tai henkilövahinko;

(b) petos tai vilpillinen harhaanjohtaminen; tai

(c) mikä tahansa muu vastuu, jota ei voida rajoittaa tai sulkea pois sovellettavalla lainsäädännöllä.

15.5 Ellei lausekkeesta 15.4 muuta johdu, yritys ei ole sopimuksessa, vahingonkorvausoikeudessa (mukaan lukien laiminlyönnissä), lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta tai muuten tämän sopimuksen nojalla tai sen yhteydessä syntyvästä vastuussa asiakkaalle:

a) voittojen menetys;

b) myynnin tai liiketoiminnan menetys;

c) sopimusten menettäminen;

d) odotettujen säästöjen menetys;

(e) liikearvon menetys tai vahingoittuminen;

(f) ohjelmistojen, tietojen tai tietojen käytön menetys tai vioittuminen; ja

(g) kaikki välilliset tai välilliset tappiot.

15.6 Jos:

15.6.1 Asiakas ilmoittaa kirjallisesti yritykselle 12 kuukauden kuluessa töiden valmistumisesta ja kohtuullisen ajan kuluessa havaitessaan, että osa tai kaikki tavarat eivät ole Sopimuksen mukaisia; ja

15.6.2 Yritykselle annetaan kohtuullinen tilaisuus tutkia kyseiset Tavarat; ja

15.6.3 Asiakas (jos yritys niin pyytää) palauttaa kyseiset Tavarat Yhtiön toimipaikkaan Asiakkaan kustannuksella, Yritys harkintansa mukaan korjaa tai vaihtaa vialliset tavarat tai palauttaa tuotteen hinnan. vialliset tavarat kokonaisuudessaan.

15.7 Yritys ei ole vastuussa siitä, että tavarat eivät noudata sopimusta seuraavissa tapauksissa:

15.7.1 Asiakas käyttää tällaisia ​​Tuotteita edelleen ilmoitettuaan kohdan 15.6.1 mukaisesti;

15.7.2 virhe johtuu siitä, että Asiakas ei noudattanut Tavaran varastointia, käyttöönottoa, asennusta, käyttöä ja huoltoa koskevia Yhtiön suullisia tai kirjallisia ohjeita tai (jos sellaista ei ole) hyvää kauppatapaa liittyen;

15.7.3 vika johtuu siitä, että yritys noudattaa asiakkaan toimittamaa piirustusta, suunnittelua tai eritelmää;

15.7.4 Asiakas muuttaa tai korjaa Tuotteita ilman Yrityksen kirjallista lupaa;

15.7.5 vika johtuu kohtuullisesta kulumisesta, tahallisesta tai tahattomasta vahingosta, huolimattomuudesta, huolimattomuudesta tai epätavallisista varastointi- tai työolosuhteista, viallisista perustuksista tai muista rakennuksen osista, Tavaran virheellisestä pystyttämisestä (ellei sitä ole pystyttänyt Yhtiö); tai

15.7.6 Tavarat eroavat kuvauksestaan ​​muutosten seurauksena, jotka on tehty sen varmistamiseksi, että ne ovat sovellettavien lakisääteisten tai määräysten mukaisia.

15.8 Lukuun ottamatta tässä kohdassa 15 mainittuja tapauksia, yritys ei ole vastuussa Asiakkaalle siitä, että tavarat eivät noudata sopimusta.

15.9 Vuoden 1979 Sale of Goods Actin kohtiin 13–15 sisältyvät ehdot ovat lain sallimissa rajoissa poissuljettu sopimuksesta.

15.10 Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Yrityksen toimittamiin korjattuihin tai vaihtotavaroihin.

15.11 Yhtiön työntekijöillä tai edustajilla ei ole valtuuksia esittää töitä koskevia väitteitä, ellei Yhtiön johtaja ole kirjallisesti vahvistanut sitä. Asiakas hyväksyy Sopimuksen solmimisen, ettei se luota sellaisiin vakuutuksiin, joita Yhtiö ei ole kirjallisesti vahvistanut.

15.12 Sellaisten tavaroiden osalta, joita yritys ei ole valmistanut, Yhtiön vastuu rajoittuu sellaiseen takuuseen, jonka se voi saada valmistajilta.

15.13 Töiden suoritusta koskevat luvut perustuvat Yhtiön kokemukseen ja ovat sellaisia, joita Yhtiö odottaa saavansa tavaroita testattaessa kohtuullisella virhemarginaalilla. Ne on myös arvioitu sillä ehdolla, että kaikki Asiakkaan tai hänen puolestaan ​​Yhtiölle antamat luvut ja tiedot ovat oikeita.

 1. RIIDANRATKAISU

16.1 Jos Asiakkaan ja Yrityksen välillä syntyy erimielisyyttä tai erimielisyyttä, osapuolet sopivat tapaavansa vilpittömässä mielessä yrittääkseen ratkaista keskenään vallitsevan riidan tai erimielisyyden.

 1. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMINTAALA

 17.1 Sopimukseen sovellettava laki on Bulgarian laki.

17.2 Osapuolet sopivat peruuttamattomasti, että Bulgarian tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki rakennusurakoista tai sopimuksesta johtuvat tai niihin liittyvät riidat tai vaatimukset (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset riidat tai vaateet).

 1. KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUDET

Mikään sopimuksessa ei anna tai tarkoita antavan kolmannelle osapuolelle mitään etua tai oikeutta panna täytäntöön mitä tahansa sopimusehtoa Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 -lain mukaisesti.

 1. EROTUS

Jos jokin Sopimuksen määräys tai osaehto on tai tulee pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, sitä katsotaan muutettuna siinä määrin kuin se on pätevä, laillinen ja täytäntöönpanokelpoinen. Jos tällainen muutos ei ole mahdollista, kyseinen säännös tai osamääräys katsotaan poistetuksi. Tämän lausekkeen mukaisen ehdon tai osan ehdon muuttaminen tai poistaminen ei vaikuta sopimuksen muun osan pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

 1. ILMOITUKSET

Ilmoitus, jonka jompikumpi osapuoli vaatii tai sallii antaa toiselle Sopimuksen nojalla, on osoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle sen rekisteröityyn kotipaikkaan tai päätoimipaikkaan tai muuhun osoitteeseen, joka on kulloinkin saatettu ilmoittaa sopimuksen mukaisesti. tämä määräys ilmoituksen tehneelle osapuolelle.

 1. LUOPUMINEN

Sopimuksen tai lain mukaisesta oikeudesta tai oikeussuojakeinosta luopuminen on tehokas vain, jos se annetaan kirjallisesti, eikä sitä pidetä mistään myöhemmästä oikeudesta tai oikeussuojakeinosta luopumisena. Osapuolen laiminlyönti tai viivästyminen jonkin Sopimuksen tai lain mukaisen oikeuden tai oikeussuojakeinon käyttämisessä ei tarkoita luopumista kyseisestä tai muusta oikeudesta tai oikeussuojakeinosta, eikä se estä tai rajoita tämän tai minkään muun oikeuden käyttöä tai parannuskeino. Mikään Sopimuksen tai lain mukaisen oikeuden tai oikeussuojakeinon yksittäinen tai osittainen käyttö ei estä tai rajoita tämän tai minkään muun oikeuden tai oikeussuojakeinon käyttöä.

 1. MAKSUKYVYTTÖMYYS

Asiakkaan maksukyvyttömyyden sattuessa Yritys voi rajoittamatta mitään muuta Yhtiön käytettävissä olevaa oikeutta tai oikeussuojakeinoa irtisanoa Sopimuksen tai keskeyttää Sopimuksen mukaiset lisätoimitukset ilman vastuuta Asiakkaalle ja jos Tavarat on luovutettu. toimitetut tai suoritetut Työt (tai mikä tahansa niistä osa), mutta joita ei ole maksettu Hintaa, erääntyvät välittömästi ja maksetaan aiemmasta päinvastaisesta sopimuksesta tai järjestelystä huolimatta.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Jatkamalla hyväksyt nämä evästeet. Lue lisää evästeistä.